Slide background

ทุกวันนี้ การแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นการปฎิบัติงานตามหน้าที่อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้บริษัทเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันวินาศภัย อีกทั้งการได้รับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทให้การสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเต็มที่

ที่ เอฟพีจีประกันภัย เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้รับประกันภัยด้านธุรกิจประกันวินาศภัยที่ดีที่สุด ไม่ใช่เฉพาะกับ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และทีมงานของบริษัทเท่านั้น แต่ยังถือได้ว่าบริษัท เป็น “ทางเลือกของพันธมิตรทางธุรกิจ” โดยกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่ดำเนินการทางธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัท

เรามีความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทโดยมีการให้ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี และมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรและรายบุคคล

 

พันธมิตรทางธุรกิจของเอฟพีจี

image2

ที่เอฟพีจีประกันภัย เราได้ทำการจัดหาความคุ้มครองเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการ เงินให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มองค์กรและรายบุคคลโดยการเลือกสรรจากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆได้อย่างเหมาะสม

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทางธุรกิจในส่วนของผลิตภัณฑ์การประกันวินาศภัยและการดำเนินการจ่ายค่าสินไหม โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทตามผลิตภัณฑ์ และการให้บริการในรูปแบบต่างๆ

เอฟพีจีประกันภัย มีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับนายหน้าประกันภัยรายใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้ง ในต่างประเทศ และ ในประเทศ อันเป็นไปตามเขตอำนาจศาลของแต่ละประเทศ

ความสัมพันธ์กับนายหน้าประกันภัยนี้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเอฟพีจีประกันภัยในการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทในแต่ละตลาดรับประกันภัย

เอฟพีจีประกันภัยได้ร่วมมือกับกลุ่มตัวแทนที่ให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ ประกันวินาศภัยและการบริการด้านต่างๆของเอฟพีจีประกันภัย ตัวแทนกลุ่มนี้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่พิจารณาการรับประกันภัย (Underwriter) ของเอฟพีจีประกันภัย และแผนกสินไหมทดแทนที่ให้ความช่วยเหลือและการบริการด้านสินไหมที่ยอดเยี่ยมที่สุดกับลูกค้าในแต่ละเขตอำนาจศาล

Back to top