Slide background

ทางเลือก 
องค์กร

อีเมล์

ทุกธุรกิจมีความเสี่ยง

เอฟพีจี ประกันภัย มีความเชี่ยวชาญในการจัดประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายให้เหมาะกับความเสี่ยงภัยของลูกค้า การประเมินความเสี่ยงภัยจะจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญและออกแบบกรมธรรม์ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

กรมธรรม์การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย จะถูกออกแบบมาเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงในธุรกิจให้ตรงตามลักษณะธุรกิจและความต้องการของลูกค้าซึ่งจะแตกต่างกันในการทำธุรกิจแต่ละประเภท

 

สรุปความคุ้มครองกรมธรรม์การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย

การประกันภัยทรัพย์สิน

การประกันภัยอัคคีภัย

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ทำประกันภัย อันมีสาเหตุมาจาก อัคคีภัย, ฟ้าผ่าและการระเบิดของแก๊สหุงต้ม และภัยอื่นๆ เพิ่มเติม ตามความต้องการของลูกค้า

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ทำประกันภัย จากความเสียหายภายนอก โดยไม่คุ้มครองข้อยกเว้นที่ระบุในกรมธรรม์

 • อาชีพที่บริษัทรับประกันภัย
  • บ้านที่อยู่อาศัย/ คอนโดมิเนียม
  • อาคารจอดรถ
  • โบสถ์ / วัด/ สถานประกอบกิจทางศาสนา
  • สำนักงาน
  • โรงแรม
  • โรงพยาบาล
  • โรงเรียน
  • โรงงานผลิตเครื่องดื่ม
  • โรงงานผลิตเครื่องกระป๋อง
  • โรงงานผลิตซีเมนต์
  • โรงงานผลิตคอนกรีต
  • ศูนย์การค้าและศูนย์ค้าขายสินค้า
  • โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม
  • โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ

คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากความรับผิดตามกฏหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัย กรมธรรม์ความรับผิดต่อสาธารณะของเอฟพีจีจะปกป้องความรับผิดตามกฏหมายของลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมสถานประกอบการ

การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์

คุ้มครองความสูญเสียหายหรือความเสียหายจากความรับผิดตามกฏหมาย จากความบกพร่องของสินค้า ถ้าผลิตภัณฑ์ของท่านก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลภายนอกหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ธุรกิจนั้นมีความรับผิดตามกฏหมายที่จะต้องชดใช้ ดังนั้นกรมธรรม์ของเอฟพีจี ประกันภัยจะเหมาะกับผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และโรงงานผลิตสินค้า

สำหรับข้อมูลการประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

พิชญ์ บูรณโสภณ ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายรับประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด
โทรศัพท์: +66 (0) 2231 2640 ext 2301
แฟกซ์: +66 (0) 2231 2653
อีเมล: Pete@fpgins.com

 

Back to top