FPG เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์และเข้าใจความต้องการขององค์กรธุรกิจทั้งประเภทที่เป็นสถาบันการเงิน และที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

FPG ได้พัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญและปรับปรุงผลิตภัณฑ์การประกันภัยทางการเงิน (Financial Lines Insurance (FLI)) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งในความเชี่ยวชาญสำหรับการบริการผลิตภัณฑ์การประกันภัยทางการเงินนี้

บริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎ และข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอของประกันภัยพิเศษ (Specialty Lines) ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและในประเทศ ถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์การประกันภัยทางการเงินให้เป็นที่รู้จักได้อย่างกว้างขวาง

 

สรุปความคุ้มครองการประกันภัยทางการเงิน (FLI) ของ FPG

การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O)

ผลิตภัณฑ์ D&O ของ FPG ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของกรรมการและ/หรือเจ้าหน้าที่บริหารแต่ละคน (รวมถึงคู่สมรส คู่ครองที่อาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์สามี-ภรรยา ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย และทรัพย์มรดก) ในกรณีการฟ้องร้องคดีส่วนบุคคล และความรับผิดทางการเงินอย่างไม่จำกัดในการตัดสินใจสำหรับองค์กร บริษัทขอนำเสนอความคุ้มครองแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารจากกรณีความรับผิดด้านการบริหารจัดการซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ถือหุ้น พนักงาน หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหนี้ ลูกค้า และผู้จัดหาสินค้า (Suppliers)

กรมธรรม์ D&O ของบริษัทออกแบบมาเพื่อคุ้มครองการเรียกร้องและการฟ้องร้องคดี อันเกิดแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งอาจนำมาสู่ความสูญเสียทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ D&O ของบริษัทประกอบด้วย:

  • การประกันภัยความรับผิดขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

ข้อเสนอ D&O ของ FPG ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองแก่องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นการประกันภัยที่ไม่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงินส่วนบุคคลหรือองค์กร ผลิตภัณฑ์เชิงโครงสร้างแบบธุรกิจและเบี้ยประกันภัยของบริษัทสำหรับการประกันภัยความรับผิดนี้ จะเข้ามาช่วยเหลือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในกรณีที่มีการดำเนินการตามกฎหมาย

  • ความรับผิดในการว่าจ้างแรงงาน (EPL)

ข้อเสนอสำคัญอีกประการหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ D&O ของบริษัทคือ ความรับผิดในการว่าจ้างแรงงาน (Employment Practices Liability (EPL)) ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองนายจ้างจากผลกระทบทั้งหลายที่มีความสลับซับซ้อน เมื่อทำงานร่วมกับพนักงานในแต่ละวัน

การเรียกร้องต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากการล่วงละเมิด การเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบัติ การตอบโต้ และการกระทำผิดอื่น ๆ ในสถานที่ทำงาน ล้วนเป็นสิ่งที่พบเห็นอยู่เป็นประจำและเกิดมากขึ้นเรื่อย ๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียกร้องในลักษณะนี้ สามารถส่งผลกระทบทางการเงินต่อธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กอย่างมหาศาล

ความรับผิดทางวิชาชีพ

รู้จักในอีกชื่อว่า Professional Indemnity Insurance (PI) หรือการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองสำหรับการกระทำผิดที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน เป็นการบริการ การแนะนำ หรือการปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริษัท ธุรกิจอาจเกิดความเสี่ยงต่อข้อกล่าวหาด้านความละเลย และความเป็นไปได้ต่อการดำเนินคดีทางแพ่งกับธุรกิจหรือพนักงานของบริษัท

กรมธรรม์ความรับผิดทางวิชาชีพ ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ทั้งสถาบันการเงิน และที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน พร้อมความคุ้มครองที่จะเป็นส่วนสำคัญของการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมการประกันภัยความรับผิดทางธุรกิจ

  • ความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับสถาบันการเงิน

ผลิตภัณฑ์การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพของผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager Professional Indemnity Insurance product (IMPI)) ของ FPG เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับข้อผิดพลาด การละเว้น การกล่าวบิดเบือน และการกล่าวที่ทำให้เข้าใจผิด นอกจากนี้ยังคุ้มครองกรณีการเพิกเฉย การละเลยความไว้วางใจ หรือการละเลยหน้าที่โดยผู้เอาประกันภัย ในขณะที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการบริการทางวิชาชีพแก่ลูกค้า

ผลิตภัณฑ์การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพของสถาบันการเงิน (Financial Institution Professional Liability Insurance (FIPI)) ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจการเงินการธนาคาร หลักทรัพย์ ประกันภัย และการให้เช่า (Leasing) การประกันภัยพิเศษ (Specialty Lines) เหล่านี้ออกแบบมาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับสถาบันทางการเงิน และความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

  • การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

ผลิตภัณฑ์ของ FPG นี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดทางวิชาชีพประเภทเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Professional Liability (MISC PI) สำหรับภาคธุรกิจต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ ตัวแทนการท่องเที่ยว บริษัทบริหารจัดการทรัพย์สิน ที่ปรึกษาด้านการตลาด การบริหารจัดการสปา เช่นเดียวกับธุรกิจออกแบบเว็บไซต์ และการออกแบบตกแต่งภายใน

กลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษของบริษัทยังประกอบด้วย การประกันภัยความรับผิดด้านการสื่อสารมวลชน (Media Liability Insurance) และ ความรับผิดจากวิชาชีพนักการศึกษา(Educators Professional Liability) สำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

การประกันภัยความเสียหายจากอาชญากรรมต่อธนาคาร (BBB)/การประกันภัยอาชญากรรมต่อระบบคอมพิวเตอร์ (ECC)

ผลิตภัณฑ์การประกันภัย BBB ของ FPG นี้คุ้มครองและครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตหรือลักทรัพย์โดยพนักงานต่อธุรกิจธนาคารหรือหลักทรัพย์

นอกจากนี้ยังคุ้มครองอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก ECC เป็นการประกันภัยที่มาพร้อมกับ BBB เมื่อบริษัทมีการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้น อาจเกิดการไม่ซื่อสัตย์และการทุจริตขึ้น ตลอดจนการโจรกรรมทั้งในและนอกสถานที่

ข้อมูลกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญและจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับธุรกิจทุกประเภท ความคุ้มครองต่อการโจรกรรมข้อมูล การปรับเปลี่ยนข้อมูล หรือระบบการสื่อสาร และเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เช่นเดียวกับความเสียหายหรือการทำลายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความคุ้มครองและป้องกันที่เพียงพอ

การประกันภัยทางอาชญากรรม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ FPG นี้ครอบคลุมธุรกิจสำหรับการสูญเสียที่มีสาเหตุมาจากพนักงานไม่สุจริต ส่วนใหญ่เรียกว่าอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ของ FPG นี้เป็นมากกว่าการรับประกันความซื่อสัตย์หรือนโยบายทางการเงิน เพราะให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุมสำหรับ:

ก. การลักทรัพย์โดยพนักงาน
ข. ภายในสถานที่
ค. ระหว่างการขนส่ง
ง. การปลอมแปลงเอกสารของผู้ฝากทรัพย์
จ. การโจรกรรมทางคอมพิวเตอร์และการฉ้อโกงในกระบวนการโอนเงินกองทุน
ฉ. ค่าใช้จ่ายในการสอบสวนข้อเท็จจริง

การประกันภัยการป้องกันความเสียหายบนระบบคอมพิวเตอร์

FPG ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์การประกันภัยการป้องกันความเสียหายบนระบบคอมพิวเตอร์ (Cyber Security Insurance) เพื่อคุ้มครองธุรกิจเชิงพาณิชย์จากความรับผิดบนระบบคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายอันเกี่ยวเนื่องกับบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สาม

การบริหารและจัดการข้อมูลของลูกค้าสามารถเพิ่มความเสี่ยงและเผชิญกับอาชญากรรมประเภทนี้ โดยอาจมีการละเมิดเกณฑ์วิธีว่าด้วยการบริหารข้อมูลลูกค้า ขณะที่ลูกค้าตระหนักถึงปัญหาทางอาชญากรรมประเภทนี้เพิ่มขึ้นรวมทั้งสื่อมวลชนที่รายงานเหตุการณ์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสังคมจากระบบคอมพิวเตอร์ และการกระทำของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง/p>

ปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ ดำเนินมาตรการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการในระบบคอมพิวเตอร์ที่แข็งแกร่งขึ้น การลงทุนด้านการประกันภัยการป้องกันความเสียหายบนระบบคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมควรเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการจัดการความเสี่ยงด้านการประกันภัยความรับผิดสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลการประกันภัยทางการเงินเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

สุดา สินตระการผล ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายรับประกันภัยทางการเงิน
โทรศัพท์: +66 (0) 2231 2640 ext 2501
แฟกซ์: +66 (0) 2231 2653
อีเมล: Suda@fpgins.com

สรีรา กุศลพัฒนา ตำแหน่ง รองผู้จัดการ - ฝ่ายรับประกันภัยทางการเงิน
โทรศัพท์: +66 (0) 2231 2640 ext 2502
แฟกซ์: +66 (0) 2231 2653
อีเมล: Sareera@fpgins.com

Back to top