Slide background

ทางเลือก 
องค์กร

อีเมล์

ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดและถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่เปราะบางที่สุด ซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และ เจ็บป่วยกับบุคคลเหล่านั้น

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ เอฟพีจี ออกแบบการรับประกันพิเศษเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของพนักงาน ทั้งนี้ยังเสริมสร้างผลประโยชน์ และ เพิ่มมูลค่าองค์กรไปพร้อมกัน.

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเอฟพีจี สามารถออกแบบ ปรับเปลี่ยนความคุ้มครองเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ

 

ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ เอฟพีจี ประกันภัย

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • คุ้มครองพนักงานของคุณ ในกรณีการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ
การประกันภัยการเดินทางธุรกิจเพื่อธุรกิจ

เอฟพีจี ประกันภัย ให้คุ้มครองระหว่างการเดินทาง โดยประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจ เอฟพีจี พนักงานของคุณสามารถเดินทางไปทั่วโลกด้วยความมั่นใจ ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม

  • ผลประโยชน์
    • การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ให้ความคุ้มครอง การเกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย โดยไม่คาดคิด
    • ประกันการเดินทางต่างประเทศ ใช้ประกอบการยื่นวีซ่า
    • การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ให้ความคุ้มครองกรณีการเกิดอุบัติเหตุใดๆ

สำหรับข้อมูลการประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

กาญจนา เคร่งธรรมคุณ ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายรับประกันภัยอุบัติเหตุ
โทรศัพท์: +66 (0) 2231 2640 ext 2201
แฟกซ์: +66 (0) 2231 2653
อีเมล: Kanjana@fpgins.com

วันทนีย์ จิระวรรธนะ ตำแหน่ง รองผู้จัดการ – ฝ่ายรับประกันภัยอุบัติเหตุ
โทรศัพท์: +66 (0) 2231 2640 ext 2202
แฟกซ์: +66 (0) 2231 2653
อีเมล: Wantanee@fpgins.com

จารินีย์ เจริญไทยทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้างาน - ฝ่ายรับประกันภัยอุบัติเหตุ
โทรศัพท์: +66 (0) 2231 2640 ext 2204
แฟกซ์: +66 (0) 2231 2653
อีเมล: jarinee@fpgins.com

Back to top