Slide background

ความสูญเสีย หรือเสียหาย เมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะนำมาสู่ความเครียด ความไม่สะดวกสบายในหลายๆ ด้าน

ที่ เอฟพีจี เราภูมิใจในการให้บริการสินไหมทดแทนอย่างมืออาชีพเพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทำให้ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นเรื่องง่ายดาย

ที่ เอฟพีจี เราภูมิใจในการให้บริการสินไหมทดแทนอย่างมืออาชีพเพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทำให้ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นเรื่องง่ายดาย

 

สรุปการบริการสินไหมทดแทนของ เอฟพีจี

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยทั่วไป
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องดำเนินการแจ้งต่อบริษัทประกันภัย และบริษัทผู้รับขนส่งสินค้า โดยไม่ชักช้า หรือภายใน 3 วันนับจากวันที่เกิดเหตุ หรือวันที่ได้รับส่งมอบสินค้า

เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสินค้า ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ยอมรับสินค้านั้นโดยไม่มีการกำกับถึงสภาพความเสียหาย ต้องให้มีการบันทึกสภาพความเสียหายที่มีเกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อตรวจพบว่าตู้คอนเทนเนอร์ หรือหีบห่อภายนอกของสินค้าถูกพบอยู่ในสภาพที่มีความเสียหาย เช่น ตู้คอนเทนเนอร์มีรอยรั่ว และสินค้ามีสภาพเปียกนํ้าที่หีบห่อภายนอก เพื่อเป็นหลักฐานที่ดี และช่วยในการรักษาสิทธิที่พึงมีต่อผู้รับขนส่ง ผู้เอาประกันภัยควรต้องถ่ายรูปสภาพความเสียหายของสินค้าที่ได้รับไว้ หรือเรียกร้องให้มีการสำรวจความเสียหายร่วมกันโดยผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารที่จำเป็นสำหรับประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยต้น หรือ ต้นฉบับหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
 • ต้นฉบับหรือสำเนาใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)หรือสัญญาการรับขนสินค้าที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยสายเรือ
 • ใบกำกับราคาสินค้า (Invoice) และ ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
 • เอกสารที่แสดงการรับสินค้าที่จุดหมายปลายทาง ในสภาพที่เสียหาย หรือสูญหาย หรือเอกสารแสดงการตรวจสอบปริมาณ และนํ้าหนักที่จุดหมายปลายทาง เช่น Wharf Survey Note, Short and Overlanded Cargo List, Delivery Note, Equipment Interchange Report (EIR), etc.
 • รายงานการสำรวจความเสียหาย (ถ้ามี) ในระหว่างการขนส่ง หรือการขนถ่ายสินค้าระหว่างทาง
 • รายงานการสำรวจสภาพสินค้าก่อนการขนส่ง
 • สำเนาหนังสือโต้ตอบระหว่างผู้เอาประกันภัย กับบริษัทผู้รับขนส่งสินค้า หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อเรียกร้องให้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัทประกันภัยภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์
 • รูปถ่ายแสดงความเสียหายของสินค้า

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องทำหนังสือแจ้งความเสียหายไปยังผู้รับขนส่ง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่มีเกิดขึ้นโดยเร็ว และยังมีหน้าที่ที่สำคัญในการที่จะต้องช่วยป้องกัน และลดความเสียหายให้น้อยที่สุด

โปรดเข้าใจว่า การละเลยหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการที่จะป้องกัน และลดความเสียหายของสินค้า และรักษาสิทธิที่พึงมีต่อผู้รับขนส่ง จะมีผลต่อการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งต่อผู้รับขนส่ง และผู้รับประกันภัย

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยการเดินทาง

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ สามารถส่งแบบฟอร์มเรียกร้องที่กรอกรายละเอียดและเอกสารประกอบได้ที่ บริษัทฯ ตัวแทน หรือ นายหน้าประกันวินาศภัย

เอกสารประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนการประกันภัยการเดินทาง :

 • เคลมฟอร์มที่กรอกรายละเอียดโดยผู้เอาประกันภัยพร้อมลงลายมือชื่อ และ หรือ ตราประทับบริษัท
 • สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารแสดงการเดินทาง เช่นบัตรโดยสารสายการบิน / Boarding Pass / Itinerary

ประกอบกับเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการเรียกร้องในส่วนต่างๆ ของกรมธรรม์ ดังนี้ :

ส่วนค่ารักษาพยาบาล

 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองแพทย์

ส่วนความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพย์สิน และ กระเป๋าเดินทาง

 • เอกสารแสดงความเสียหายของทรัพย์สินที่ออกโดยท่าอากาศยาน สายการบิน หรือ โรงแรม
 • เอกสารแสดงความล่าช้าที่ออกโดยสายการบินระบุช่วงเวลาของการล่าช้าดังกล่าว
 • ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซม หรือ ใบเสร็จแสดงราคาทรัพย์สิน

ส่วนการยกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง / การล่าช้าในการเดินทาง

 • เอกสารหลักฐานออกโดยสายการบินชี้แจงเหตุผลของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • เอกสารหลักฐานออกโดยสายการบินชี้แจงเหตุผลของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • เอกสารจากสายการบิน และ ที่พัก แสดงการสงวนสิทธิไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปล่วงหน้า
 • เอกสารหลักฐานจากสายการบินชี้แจงสาเหตุ และระยะเวลาของการล่าช้า

ส่วนความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 • หนังสือเรียกร้องจากบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย
 • เอกสารแสดงมูลค่าความเสียหายที่ผู้เสียหายเรียกร้อง
 • ภาพถ่ายแสดงความเสียหาย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

การเรียกร้องสำหรับการประกันภัยทางการเงิน:

การแจ้งการเรียกร้อง/ เหตุการณ์ที่อาจจะกลายเป็นการเรียกร้อง

 • การแจ้งการเรียกร้องหรือการเรียกร้องที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่อาจจะกลายเป็นการเรียกร้องจะทำการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเรียกร้องใดๆ ให้แก่บริษัทโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ การส่งคำบอกกล่าวจะต้องอยู่ภายใน:
 • 60 วัน นับแต่วันที่มีผลบังคับของการหมดอายุหรือการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยในกรณีที่บริษัทมิได้ให้การขยายระยะเวลาการแจ้งการเรียกร้อง
 • รายละเอียดของข้อมูลและความร่วมมือตามที่บริษัทร้องขอตามสมควร ประกอบไปด้วย:
  • การอธิบายถึงการเรียกร้องหรือเหตุการณ์ต่างๆ;
  • ลักษณะของการกระทำผิดที่ได้กล่าวอ้างว่าเกิดขึ้น;
  • ลักษณะของค่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือที่อาจจะเกิดขึ้นได้;
  • ชื่อของผู้เรียกร้องและผู้ที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องได้ และ;
  • สถานการณ์ที่ผู้เอาประกันภัยได้ทราบถึงการเรียกร้องหรือเหตุการณ์ต่างๆ เป็นครั้งแรก
 • ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสาร “ การขอข้อมูลและเอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบในการแจ้งการเรียกร้อง/ เหตุการณ์ที่อาจจะกลายเป็นการเรียกร้อง ”
 • บริษัทจะทำการแจ้งกลับว่าได้รับแจ้งการเรียกร้องแล้วเป็นลายลักษณอักษร
 • การแจ้งการเรียกร้องที่ได้รับแจ้งการเรียกร้องแล้วนั้นไม่ถือว่าเป็นการยืนยันความคุ้มครองและหากการพิจารณาการเรียกร้องยังไม่เป็นที่สิ้นสุด ฝ่ายสินไหมทดแทนขอสงวนสิทธิการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์และตามกฎหมาย

กระบวนการพิจารณาความคุ้มครอง

  <liเอฟพีจี จะทำการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากการแจ้งการเรียกร้องว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นเพียงพอต่อการพิจารณาและอาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบในการพิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • หลังจากที่บริษัทได้รับข้อมูลเพียงพอแล้ว บริษัทจะทำการพิจารณาและดำเนินการแจ้งผลการพิจาณาความคุ้มครอง:
 • ความเข้าใจในเรื่องทีมีการเรียกร้อง;
  • ทำการวิเคราะห์การเรียกร้องนั้นว่าได้รับความคุ้มครองและตกเข้าข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์หรือไม่ ;
  • ถ้าหากว่ามีประเด็นที่ส่งผลต่อการพิจารณาการเรียกร้องในอนาคตและ
  • บริษัทจะทำการพิจารณาประเด็นนั้นๆซึ่งรวมถึงการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี การจัดสรรค่าเสียหาย การปรับใช้ความรับผิดส่วนแรก การตกลงยอมความ เป็นต้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในกระบวนการการพิจารณาความคุ้มครอง
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมให้บริษัท หากเอกสารนั้นจะส่งผลทำให้บริษัทดำเนินการพิจารณาความคุ้มครองของกรณีนั้นอีกครั้ง

การต่อสู้คดีตามการเรียกร้อง

 • การแต่งตั้งทนายความในการต่อสู้คดีเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้เอาประกันภัย
 • ได้รับความยินยอมในการแต่งตั้งทนายความโดย เอฟพีจีจะทำการพิจารณาจาก
  • การเสนอราคาในส่วนค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีสมเหตุสมผล;
  • ทนายความที่กำลังจะแต่งตั้งมีส่วนได้ส่วนเสียในการเป็นทนายความในนามของบุคคลผู้เอาประกันภัยหรือไม่;
  • ทนายความมีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอหรือไม่;
  • ทนายความต้องปฎิบัติตามนโยบายการจัดการการต่อสู้คดีของเอฟพีจี
 • ทนายความและผู้เอาประกันภัยจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับเอฟพีจีในการต่อสู้คดีตามการเรียกร้องของ ผู้เอาประกันภัย

การตกลงยอมความ

 • เป็นที่มั่นใจได้ว่า เอฟพีจี จะได้รับข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือตามสมควร
 • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่ตกลงยอมความหรือยอมรับข้อเสนอในการตกลงยอมความตามที่มีการเรียกร้องโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอฟพีจีก่อน
 • เอฟพีจีควรได้รับการแจ้งสถานะล่าสุดของการเรียกร้อง ความคิดเห็นของทนายความในการต่อสู้คดีตามการเรียกร้องต่อผู้เอาประกันภัย การวิเคราะห์ค่าเสียหาย แนวทางในการต่อสู้คดีตามการเรียกร้อง/ การตกลงยอมความรวมทั้งการประมาณการค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 • บริษัทมีความยินดีที่จะทำการชี้แจงผลการพิจารณาการเรียกร้องใดๆในส่วนของค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีและการตกลงยอมความเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้รับการติดต่อจากบริษัทนายหน้า ผู้เอาประกันภัยและ/ หรือทนายความ

ข้อมูลและเอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบในการแจ้งการเรียกร้อง/ เหตุการณ์ที่อาจจะกลายเป็นการเรียกร้อง

ข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจะต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ หากว่าเอกสารนั้นไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้การพิจารณาการเรียกร้องทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการพิจารณาการเรียกร้องนั้นตามความเหมาะสมซึ่งต้องขึ้นอยู่กับ เอกสารที่ประกอบในการพิจารณาว่าเพียงพอในการพิจารณาการเรียกร้องนั้นหรือไม่

เอกสารที่ประกอบการเรียกร้องจะต้องทำการพิจารณาให้เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ฉบับที่ยังคงมีผลบังคับใช้

หากการพิจารณาการเรียกร้องยังไม่เป็นที่สิ้นสุด ฝ่ายสินไหมทดแทนขอสงวนสิทธิการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์และตามกฎหมาย

ข้อมูลและเอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบในการแจ้งการเรียกร้อง

เมื่อมีการเรียกร้องเกิดขึ้น โปรดดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังต่อไปนี้คือ

ส่วนที่ ก. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

 • วันที่เกิดการเรียกร้องขึ้นหรือสถานที่ซึ่งได้มีคำสั่งศาลเกิดขึ้น:-
  • วันที่มีคำสั่งศาลเกิดขึ้น;
  • วันที่ดำเนินการส่งหมายศาล;
  • การเรียกร้องนั้นเกิดขึ้นก่อนการมีคำสั่งศาลหรือไม่ และ;
  • ถ้ามี โปรดทำการระบุวันที่เกิดการเรียกร้องนั้นขึ้นก่อน
 • วันที่เกิดความเสียหาย (หรือวันที่เท่าไหร่ที่มีการกล่าวหาหรือการกระทำผิดเกิดขึ้น)
 • วันที่ทำการแจ้งการเรียกร้อง
 • โปรดทำการระบุบุคคลที่ทำการเรียกร้อง
 • โปรดทำการระบุทนายความของผู้เรียกร้อง (ถ้ามี)
 • โปรดระบุบุคคลผู้เอาประกันภัยที่ทำให้เกิดการเรียกร้องขึ้น: -
  • ชื่อของบุคคลผู้เอาประกันภัย
  • ตำแหน่งในขณะที่เกิดการเรียกร้องขึ้น
 • โปรดทำการระบุบริษัททนายความและการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาในการต่อสู้คดีโดยบุคคลผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี)
 • รายละเอียดอัตรารายชั่วโมงสำหรับค่าที่ปรึกษาในการต่อสู้คดี
 • ความสัมพันธ์ของผู้เรียกร้องที่มีต่อองค์กรผู้เอาประกันภัยและ/หรือบุคคลผู้เอาประกันภัย
 • รายละเอียดของการเรียกร้องรวมถึงรายละเอียดของข้อกล่าวหาที่ทำการเรียกร้องโดยผู้เรียกร้อง
 • ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้: Potential damage:-
  • จำนวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ทำการเรียกร้อง;
  • หากไม่มีการกำหนดจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริงให้ทำการประมาณการค่าความเสียหาย (ถ้ามี)
 • สถานะของการเรียกร้อง (ในกรณีที่ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะนับตั้งแต่มีการแจ้งการเรียกร้องครั้งแรกเกิดขึ้น)
 • ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย

ส่วนที่ ข. เอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการพิจารณา

 • สำเนาของจดหมายเรียกร้องและ/หรือจดหมายเรียกร้อง (เช่น จดหมายจากผู้เรียกร้องที่ทำแจ้งข้อกล่าวหาและ/หรือการเรียกร้องนั้น), ถ้ามี
 • สำเนาเอกสารของทางศาลจนถึงปัจจุบัน (ถ้ามี) รวมถึง:-
  • หมายศาล
  • ข้อความการเรียกร้อง
  • จำนวนการเรียกร้อง
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
  • การแก้ฟ้อง/การตอบโต้
  • คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
 • สำเนาของสัญญาที่เกี่ยวกับประเด็นและ/หรือข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา (ถ้ามี);
 • สำเนาเอกสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวกับโจทก์ (ถ้าหากเปิดเผยได้);
 • สำเนาการติดต่อสื่อสาร (สนทนา) ที่เกี่ยวกับประเด็นระหว่างคู่สัญญา (ถ้ามี) เช่น อี-เมล์ การบันทึกข้อความภายใน องค์กรจดหมาย การสรุปหรือการบันทึกการประชุม
 • สำเนาของรายงานการสอบสวนภายใน รวมทั้งเอกสารอื่นๆที่แนบมา (ถ้ามี)
 • สำเนารายงานการสืบสวนภายในประเทศทั้งหมด รวมทั้งเอกสารอื่นๆที่แนบมา (ถ้ามี)
 • สำเนาประวัติของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาในการต่อสู้คดีโดยองค์กรผู้เอาประกันภัยและ/หรือบุคคลผู้เอาประกันภัย/li>
 • สำเนาความเห็นของนักกฎหมาย ถ้ามี ซึ่งทำรายงานโดยที่ปรึกษาในการต่อสู้คดีในเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น
 • เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ถ้ามี เช่น รายงานของตำรวจ

ข้อมูลและเอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบในการเรียกร้อง/ การเรียกร้องที่อาจจะเกิดขึ้น

การเรียกร้องยังมิได้เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าผู้เอาประกันภัยคาดว่าการกระทำผิดนั้นอาจจะกลายเป็นการเรียกร้องได้ โปรดทำการจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณาการเรียกร้องนั้น (การกระทำผิดนั้นอาจจะกลายเป็นการเรียกร้องคือเหตุการณ์นั้นอาจจะกลายเป็นการเรียกร้องได้)

ส่วนที่ ก ข้อมูลที่ประกอบการพิจารณา

 • รายละเอียดว่าเมื่อไหร่ที่ผู้เอาประกันภัยได้มีการรับรู้เป็นลายลักษณ์อักษรระบุถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นครั้งแรก
 • รายละเอียดของเหตุการณ์นั้นที่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระทำผิดที่กระทำขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยซึ่งอาจจะนำมาสู่การ เรียกร้องได้
 • ชื่อของผู้เอาประกันภัย
 • รายละเอียดของความเสียหายที่อาจจะทำการเรียกร้อง
 • โปรดทำการระบุผู้ทำการเรียกร้องซึ่งอาจจะนำไปสู่ข้อเรียกร้องได้
 • ความสัมพันธ์ของผู้ทำการเรียกร้องซึ่งอาจจะนำไปสู่ข้อเรียกร้องต่อองค์กรผู้เอาประกันภัยและ/ หรือบุคคลผู้เอาประกันภัย

ส่วนที่ ข. เอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการพิจารณา

 • สำเนาของจดหมาย (ถ้ามี) จากผู้ทำการเรียกร้องซึ่งอาจะนำไปสู่การเรียกร้องได้
 • สำเนาการติดต่อสื่อสาร (สนทนา) ที่เกี่ยวกับประเด็นระหว่างคู่สัญญา (ถ้ามี) (เช่น อี-เมล์ การบันทึกข้อความภายใน องค์กร จดหมาย การสรุปหรือการบันทึกการประชุม)
 • สำเนาของสัญญาที่เกี่ยวกับประเด็นและ/หรือข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา (ถ้ามี
 • สำเนาของรายงานการสอบสวนภายใน รวมทั้งเอกสารอื่นๆที่แนบมา (ถ้ามี)
 • สำเนารายงานการสืบสวนภายในประเทศทั้งหมด รวมทั้งเอกสารอื่นๆที่แนบมา (ถ้ามี)
 • สำเนาขอกรายงานการตรวจสอบภายในทั้งหมด (รวมถึงเอกสารแนบท้ายอื่นๆด้วย) (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ถ้ามี เช่น รายงานของตำรวจ (for example, police report(s)
การแจ้งสินไหมทดแทน

ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02 231 2640 ต่อหมายเลขภายในกด 5101 – 5108 (ในเวลาทำการ) และ กด 6 นอกเวลาทำการ

แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ทราบ
1. ชื่อผู้เอาประกันภัย และ หรือ ผู้แจ้ง
2. หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อกลับถานที่เกิดเหตุ
3. เลขที่กรมธรรม์
4. วันที่เกิดเหตุ
5. สถานที่เกิดเหตุ
6. รายละเอียดของความสูญเสีย หรือเสียหาย

ระยะเวลาในการดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
 • 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารยอมรับค่าสินไหมทดแทนที่ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี)
 • ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าสำหรับโรงพยาบาลคู่สัญญา
เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
ประเภทกรมธรรม์ เอกสารที่ต้องนำส่ง
ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง ประกันภัยตัวเรือ
 • ต้นฉบับกรมธรรม์
 • ต้นฉบับใบตราส่ง
 • เอกสารกำกับราคาสินค้า และบรรจุภัณฑ์
 • ต้นฉบับรายงานสำรวจที่ออกโดยการท่าเรือ ท่าอกาศยาน หรือ ผู้ขนส่ง
 • จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมายังบริษัทฯ
 • สำเนาหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายไปยังผู้ขนส่ง
 • หนังสือตอบจากผู้ขนส่ง
 • รูปภาพแสดงความเสียหาย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ประกันภัย หรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
 • เอกสารอื่นๆ
ประกันภัยทรัพย์สิน และอุบัติภัย
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระบุรายละเอียดของการเรียกร้อง
 • ใบเสนอราคาค่าซ่อม และ หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม
 • รายงานสภาพความเสียหายโดยช่าง หรือผู้เชี่ยวชาญ
 • รูปถ่ายแสดงความเสียหาย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ประกันภัย หรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
 • เอกสารอื่นๆ
ประกันภัยอุบัติเหตุ และการเดินทาง
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระบุรายละเอียดของการเรียกร้อง
 • ต้นฉบับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • ต้นฉบับใบรับรองแพทย์
 • ใบมรณะบัตร
 • สำเนากรมธรรม์
 • เอกสารแสดงความล่าช้าของเที่ยวบินพร้อมเหตุผลที่ออกโดยสายการบิน
 • เอกสารแสดงความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • บันทึกประจำวันเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีทรัพย์สินสูญหาย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ประกันภัย หรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
 • เอกสารอื่นๆ
ประกันภัยการเงิน
 • สำเนาหนังสือเรียกร้องจากบุคคลภายนอก และหรือ เอกสารคำฟ้อง คำให้การ
 • เอกสารเกี่ยวกับทนายความผู้ได้รับมอบหมายให้ต่อสู้ในคดีนี้ เช่นประวัติสำนักงาน อัตราค่าบริการวิชาชีพในคดี
 • รายงานความเห็นของทนายความที่มีต่อคดี
 • ใบเสร็จค่าทนายความ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ประกันภัย หรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
 • เอกสารอื่นๆ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยรถยนต์
การแจ้งอุบัติเหตุ

ติดต่อศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง โทร: 02 231 2640

แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ
1.ชื่อผู้แจ้ง
2.เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
3.ชื่อผู้ขับขี่
4.หมายเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อ
5.ชื่อผู้เอาประกัน
6.สถานที่เกิดเหตุ
7.ลักษณะการเกิดเหตุคร่าวๆ

กรณีมีคู่กรณีหรือรถยนต์เสียหายมาก
จะมีเจ้าหน้าที่สำรวจภัย ออกบริการ ณ ที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที สำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล
กรณีไม่มีคู่กรณีหรือเสียหายเล็กน้อย
นำเลขเคลมติดต่ออู่ในสัญญา FPG ได้เลย ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่

กำหนดการจ่ายค่าสินไหม
1. ค่าเสียหายเบื้องต้น ตาม พรบ. นัดจ่ายไม่เกิน 7 วัน
2. ค่าสินไหมอื่นๆ นัดจ่ายไม่เกิน 10 วัน
กรณีวันนัดจ่าย ติดวันหยุดจะจ่ายในวันทำการถัดไป่
การทำจ่ายค่าสินไหมประเภทต่างๆและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการจ่าย
ประเภทค่าสินไหม เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการจ่าย
1. ค่าซ่อมรถประกันกรณีลูกค้าสำรองจ่าย - ใบหลักฐานแจ้งความเสียหายตัวจริง
- ใบเสนอราคาค่าซ่อม ที่มีการคุมราคาค่าซ่อม
- ใบเสร็จรับเงินจากอู่ซ่อม
- บัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย
- นำรถมาตรวจสภาพซ่อมเสร็จ หรือภาพถ่ายขั้นตอนการจัดซ่อม
2. ค่ายกลากจ่ายคืนลูกค้า - ใบเสร็จค่ารถยก
- บัตรประชาชนผู้เอาประกัน หรือ บัตรประชาชนผู้ขับขี่รถประกันที่สำรองจ่าย
- สมุดธนาคารหน้าแรกที่จะให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีี
3. ค่ารักษาพยาบาลจ่ายคืนลูกค้า - ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บ
- ใบรับรองแพทย์
- บัตรประชาชนผู้เอาประกัน หรือ บัตรประชาชนผู้ขับขี่รถประกันที่สำรองจ่าย
- สมุดธนาคารหน้าแรกที่จะให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี
4. ค่าสินไหมอนามัยจ่ายคืนลูกค้า กรณีสำรองจ่ายให้คู่กรณีไปก่อน - สัญญาประนีประนอมยอมความ
- บัตรประชาชนผู้เอาประกัน หรือ บัตรประชาชนผู้ขับขี่รถประกันที่สำรองจ่าย
- สมุดธนาคารหน้าแรกที่จะให้บริษัทโอนเงินเข้าบัญชี
รายชื่ออู่คู่สัญญา
รายชื่อคู่ค้า:
เลือกประเภทคู่ค้า:
เลือกภูมิภาค:
เลือกจังหวัด:
เลือกเขต (อำเภอ):
 

ลำดับประเภทคู่ค้ารายชื่อคู่ค้าที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ภูมิภาคเขต (อำเภอ)จังหวัด
1 ศูนย์ซ่อม โตโยต้า ลิบรา บจ. (สาขาวัชรพล) 300 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220 02-5199000  ภาคกลาง บางเขน กรุงเทพฯ
2 ศูนย์ซ่อม โตโยต้าบอดี้เซอร์วิส 242 หมู่ 11 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260 02-3615501-20  ภาคกลาง บางนา กรุงเทพฯ
3 ศูนย์ซ่อม โตโยต้า ลิบรา 650 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 02-5532222  ภาคกลาง ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
4 อู่มาตรฐาน กระบี่ออโต้เซอร์วิส 176 หมู่ 2 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 081-537-9641 / 087-267-8843   ภาคใต้ เมืองกระบี่ กระบี่
5 อู่มาตรฐาน อู่.อาคมเซอร์วิส 9/6 หมู่ 1 ซอยเกาะแก้ว 6 ถนนเทพกษัตรีย์ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-238-874  / 086-470-2748  ภาคใต้ เมือง ภูเก็ต
6 อู่มาตรฐาน หจก.เค.เค.ซี การาจ 39/1 ถนนตะกั่วป่า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-215-631  ภาคใต้ เมือง ภูเก็ต
7 อู่มาตรฐาน อู่.เอราวัณ 1/30 ถนนศรีเสนา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-221-820  ภาคใต้ เมือง ภูเก็ต
8 อู่มาตรฐาน อู่.มงคลการช่าง 8/90 หมู่ 1 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 081-728-3359 / 081-569-5141   ภาคใต้ เมือง ภูเก็ต
9 อู่มาตรฐาน อู่ บ่อแร่ เซอร์วิส 30/26 หมู่ 6 ถนนศักดิเดช ต. วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-391084 ภาคใต้ เมือง ภูเก็ต
10 อู่มาตรฐาน ต.เจริญบอดี้คาร์ เซอร์วิส 6 ซอยหทัยราษฎร์ 37 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510 02-9065661-3   ภาคกลาง คลองสามวา กรุงเทพฯ
11 อู่มาตรฐาน ต. ชัยกังวาน การาจ จำกัด 313 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 02-477-1118 / 02-477-1105   ภาคกลาง จอมทอง กรุงเทพฯ
12 อู่มาตรฐาน บริษัท แพลนเน็ท บอดี้แอนด์เพ้นท์ จำกัด 32 ซอยอินทมระ 26 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง   กรุงเทพ 10400 02-693-8885-6   ภาคกลาง ดินแดง    กรุงเทพฯ
13 อู่มาตรฐาน บริษัท หญิงรวย การาจ 2009 จำกัด 20/20 ม.11 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170 02-411-4959  / 02-8647342   ภาคกลาง ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
14 อู่มาตรฐาน อู่.เอเพชรบุรี(สาขาทุ่งครุ) 15 ซอยพุทธบูชา 30 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140 02-426-4769   ภาคกลาง ทุ่งครุ กรุงเทพฯ
15 อู่มาตรฐาน บริษัท สายทิพย์ ออโต้เซอร์วิสจำกัด 148 ซอยรามอินทรา5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220 02-552-6930   ภาคกลาง บางเขน กรุงเทพฯ
16 อู่มาตรฐาน บริษัท พี.ที.พี เซอร์วิส จำกัด 375 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600 02-868-2826-7 / 086-656-9000 ภาคกลาง บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
17 อู่มาตรฐาน อู่ ธีระยนต์ การาจ 242/1 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 02-731-0931-2   ภาคกลาง บางกะปิ กรุงเทพฯ
18 อู่มาตรฐาน ช. ธนบดี 188 ซอยพระรามที่2 ซอย50 แยก7 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 02-415-1718   ภาคกลาง บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
19 อู่มาตรฐาน นำชัย (นำชัย เตาปูน) 645/18 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 02-911 5001-3  / 02-911-5385   ภาคกลาง บางซื่อ กรุงเทพฯ
20 อู่มาตรฐาน สายน้ำทิพย์ เซอร์วิส 872/4 ม.12 ซอยอุดมสุข24 สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260 02-7478968-9   ภาคกลาง บางนา กรุงเทพฯ
21 อู่มาตรฐาน เรดดี้ มอเตอร์ 59/1 ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150 02-453-0100   ภาคกลาง บางบอน กรุงเทพฯ
22 อู่มาตรฐาน อู่ ธนชัยรุ่งโรจน์ 50/17 ม.8 ซอยกำนันแม้น13 ถนนสุขาภิบาล1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150 02-899-3705   ภาคกลาง บางบอน กรุงเทพฯ
23 อู่มาตรฐาน อู่ วินัย ออโต้ เซอ์วิส 18/12 ม.8 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10230 02-508-0959 / 02-508-1047   ภาคกลาง บึงกุ่ม กรุงเทพฯ
24 อู่มาตรฐาน บริษัท วีการาจ นวลจันทร์ จำกัด 6/1 ม.11 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10230 02-5192840 / 02-9461402   ภาคกลาง บึงกุ่ม กรุงเทพฯ
25 อู่มาตรฐาน สวนมะลิการาจ 13/4  ซ.นาคบำรุง  แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราม กรุงเทพ 10100 02-2249470   ภาคกลาง ป้อมปราม กรุงเทพฯ
26 อู่มาตรฐาน เอส.เอส. อินเตอร์กรุ๊ป 45 ซอยพึ่งมี 13 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260 02-3326840   ภาคกลาง พระโขนง กรุงเทพฯ
27 อู่มาตรฐาน เอกกิจ ออโต้ การาจ 18 ซอยเพชรเกษม 39 แยก 1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 02-804-7273-5   ภาคกลาง ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
28 อู่มาตรฐาน ถนัดยนต์ 33 พระราม 3 ซอย 75 ถนน พระราม 3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพ 10120 02-2495512   ภาคกลาง ยานนาวา กรุงเทพฯ
29 อู่มาตรฐาน อู่.เอ เพชรบุรี 1532 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เชิงสะพานลอยอโศก  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 02-250-1231-33   ภาคกลาง ราชเทวี กรุงเทพฯ
30 อู่มาตรฐาน ศ. วิวรรธน์การาจ 18 ซอยสุขสวัสดิ์ 52/1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140 02-463-8476   ภาคกลาง ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
31 อู่มาตรฐาน บริษัท โปร73 จำกัด 150/1 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 ถ.ประสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 02-943-6281-2   ภาคกลาง ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
32 อู่มาตรฐาน วลัญย์ชัย ออโต้ กรุ๊ป 61 ถนนลาดปลาเค้า แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 02-940-3949 ภาคกลาง ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
33 อู่มาตรฐาน นิว เอส เค เซอร์วิส 29/5 ซอยกรุงเทพกรีฑา37 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10250 02-010-2515 / 02-010-2572    ภาคกลาง สะพานสูง กรุงเทพฯ
34 อู่มาตรฐาน หจก. บี.เอ็ม.แอ็ดวานซ์ การาจ 2 ถ.พุทธมณฑลสาย3 ซอย 6 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160 02-421-9730 / 02-421-9522   ภาคกลาง หนองแขม กรุงเทพฯ
35 อู่มาตรฐาน อู่.ธนบุรี คาร์ แอนด์ เพนท์ 6/48 ม.7 ซ.เพชรเกษม 108 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160 02-808-2980   ภาคกลาง หนองแขม กรุงเทพฯ
36 อู่มาตรฐาน บริษัท เอส ซี การาจ(2016)จำกัด 32/15 ม.2 ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530 02-159-8193-95   ภาคกลาง หนองจอก กรุงเทพฯ
37 อู่มาตรฐาน บริษัท สหชัยออโต้เซอร์วิส จำกัด 8/10 ซอยแจ้งวัฒนะ14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพ 10210 02-990-7788   ภาคกลาง หลักสี กรุงเทพฯ
38 อู่มาตรฐาน บริษัท เอ.เอส งามวงศ์วาน การาจ 58/12 ม.6 ซอยชินเขต2/34 แยก36 ถนนงามวงค์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 02-588-5833-5 / 02-589-7860   ภาคกลาง หลักสี่ กรุงเทพฯ
39 อู่มาตรฐาน บริษัท.เคเอ็ม ออโต้ จำกัด 99/55 ม.2 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี23 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 02-9680699   ภาคกลาง เมือง นนทบุรี
40 อู่มาตรฐาน บริษัท ซีเอ็นเอ็นออโต้เซอร์วิส จำกัด 61/7 ม.4 ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 02-157-1684-6   ภาคกลาง ไทรน้อย นนทบุรี
41 อู่มาตรฐาน บริษัท บี.พี.บอดี้เซอร์วิส 13/3 ม.14 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-967-7914-15   ภาคกลาง บางใหญ่ นนทบุรี
42 อู่มาตรฐาน อู่.ดีดี เซอร์วิส แอนด์ การาจ 40/14 หมู่ที่ 8 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 02-443-0119-20  / 02-883-6104   ภาคกลาง บางกรวย นนทบุรี
43 อู่มาตรฐาน สวนมะลิการาจ(สาขาบางใหญ่) 41/2 ม.2 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 02-956-0742  / 02-956-0744 ภาคกลาง บางบัวทอง นนทบุรี
44 อู่มาตรฐาน ซี.อาร์.ออโต้(2004) 40/2 ม.5 ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 02-9782919 / 02-978-2961-3   ภาคกลาง เมือง ปทุมธานี
45 อู่มาตรฐาน บริษัท พีรุ่งเรืองบริการ จำกัด 95/10 ม.3 ซอยรังสิต-ปทุมธานี22 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูล อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 02-959-5600-5   ภาคกลาง เมือง ปทุมธานี
46 อู่มาตรฐาน บริษัท เจ.วี.บอดี้คาร์เซอร์วิส จำกัด 336/988 ม.1 ถ.วิภาวดี-รังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 02-992-3101-2   ภาคกลาง ธัญบุรี ปทุมธานี
47 อู่มาตรฐาน หจก.ยิ่งใหญ่เซอร์วิส 69/10 ม.6 ถนนฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 02-987-7965-6   ภาคกลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
48 อู่มาตรฐาน หจก. เจดีย์ ออโต้ เซอร์วิส 90/1 ม.3 ซอยวัดแคเก่า ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรการ 10290 02-815-5801 / 02-8156146   ภาคกลาง พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปรการ
49 อู่มาตรฐาน บริษัท เค.ที.ออโต้ เซอร์วิส จำกัด 11 ม.1 ถนนรางรถไฟสายเก่า ต.สำโรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 02748-3754-6   ภาคกลาง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
50 อู่มาตรฐาน อู่ รุ่งโรจน์ยนต์ 999 ม.8 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 02-757-2740-2   ภาคกลาง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
51 อู่มาตรฐาน บริษัท รุ่งเรืองออโต้ ไฮเทค จำกัด 15 ม.8 ถ.บัวนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-753-6810-3   ภาคกลาง บางพลี สมุทรปราการ
52 อู่มาตรฐาน บริษัท ภัทร บอดี้ เซอร์วิส จำกัด 55/8 ถนนกิ่งแก้ว ซอย22/2 ม.3 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-136-5999   ภาคกลาง บางพลี สมุทรปราการ
53 อู่มาตรฐาน บริษัท อู่สุนทรการช่าง จำกัด 66/45 ม.4 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-381559 / 038-384879 ภาคตะวันออก เมือง ชลบุรี
54 อู่มาตรฐาน บริษัท แสงไทยการาจ จำกัด 77/8 หมู่ 1 ซ.บ้านสวนเศรฐกิจ30 (ซอย12) ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-283848 / 038-287372 ภาคตะวันออก เมือง ชลบุรี
55 อู่มาตรฐาน กรณัฐ ออโต้ เซอร์วิส 449/1 ถ.สขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 038-393610 / 038-393611 ภาคตะวันออก เมือง ชลบุรี
56 อู่มาตรฐาน บริษัท ซี.พี.พัทยา การาจ จำกัด 320/15 หมู่ 4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 086-3413342 ภาคตะวันออก บางละมุง ชลบุรี
57 อู่มาตรฐาน อู่ดี.เอ็น.การช่าง 31/6 หมู่ 9 ถนนชัยพฤกษ์ 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 038-232550 ภาคตะวันออก บางละมุง ชลบุรี
58 อู่มาตรฐาน หจก.อ่าวอุดมการช่าง 277/40 หมู่ 12 แขวงทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038-354110 ภาคตะวันออก ศรีราชา ชลบุรี
59 อู่มาตรฐาน หจก.ซี.เอ.ศูนย์ซ่อมรถยนต์ 236ก. หมู่ 2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 038-341228 ภาคตะวันออก ศรีราชา ชลบุรี
60 อู่มาตรฐาน ถนอมชัยการช่าง 506/6 ถ.สุขุมวิท ค.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 038-616193 ภาคตะวันออก เมือง ระยอง
61 ร้านกระจก บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด 47-49-51 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150 02-415-7500   ภาคกลาง บางบอน กรุงเทพฯ
62 ร้านกระจก บริษัท วสุธา ออโต กลาส 226 ซอยเพชรเกษม48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 02-467-4671-2   ภาคกลาง ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
63 ร้านกระจก บริษัท เพทาย ไฮเปอร์ กระจกรถยนต์ จำกัด 615-617 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 02-294-9326-8   ภาคกลาง ยานนาวา กรุงเทพฯ
64 ร้านกระจก บริษัท ไทยออโต้กลาส จำกัด 578/1 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 02-295-0566-9   ภาคกลาง ยานนาวา กรุงเทพฯ
65 ร้านกระจก บริษัท ไทยออโต้กลาส จำกัด 340-342 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240 02-728-1075   ภาคกลาง สะพานสูง กรุงเทพฯ
66 ร้านกระจก บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด 299/30-32 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 02-982-8501-3   ภาคกลาง หลักสี่ กรุงเทพฯ
67 ร้านกระจก บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด 62/13-14 ม.1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-924-4280-2   ภาคกลาง ปากเกร็ด นนทบุรี
68 ร้านกระจก บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด 84/10 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-902-8682-3   ภาคกลาง คลองหลวง ปทุมธานี
69 ร้านกระจก บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด 333-335 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 02-996-0084-6   ภาคกลาง ธัญบุรี ปทุมธานี
70 ร้านกระจก บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด 238/1 238/2 ม.5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 02-757-5544   ภาคกลาง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
71 ร้านกระจก บริษัท ไทยออโต้กลาส จำกัด 89-89/1 ม.7 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-175-2345 / 02-175-2034-7   ภาคกลาง บางพลี สมุทรปราการ
72 ร้านกระจก บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด 141/1-5 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 053-245-111  / 061-619-5588  ภาคเหนือ เมือง เชียงใหม่
73 ร้านกระจก ปราณบุรีกระจกรถยนต์ 1/9-10 หมู่ 6 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 081-443-4718 / 032-622142  ภาคตะวันตก ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
74 ร้านกระจก เอ็ม.ที.เซฟตี้กลาส 101-108-109 หมู่บ้านอิรวดีบายพาส ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-261302 / 099-3152256 ภาคใต้ เมือง ภูเก็ต
75 ร้านกระจก เอ็ม.ที.เซฟตี้กลาส 38-40 ถนนเจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076-246-356  / 086-476-5634  ภาคใต้ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
76 ร้านกระจก บ.ไซ แอม ออโต้กลาส แอนด์ ฟิล์ม 44/22 ถนนพลพิชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-425-416-7  ภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา
77 ร้านกระจก สุราษฎร์กระจกรถยนต์ 234/22 หมู่ 1 ถนนชลเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 081-891-6987 / 081-147-5873  ภาคใต้ เมือง สุราษฎร์ธานี
78 ร้านกระจก บริษัท กู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด 87/12 หมู่ 5 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 034-978203-4 / 098-739-4200   ภาคกลาง นครชัยศรี นครปฐม
79 ร้านกระจก อาร์ที ออโต้ กลาส 10/10 หมู่ 4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 081-250-6479 / 089-221-1898  ภาคกลาง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
80 ร้านกระจก บริษัท ป็อบ ออโต้กลาส จำกัด 98/21-23 ถ.สุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-086507 ภาคตะวันออก เมือง ฉะเชิงเทรา
81 ร้านกระจก บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด 50/20-1 หมู่ 7 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-821100 ภาคตะวันออก เมือง ฉะเชิงเทรา
82 ร้านกระจก บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด 1/3 หมู่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-056988 /038-056989 ภาคตะวันออก เมือง ชลบุรี
83 ร้านกระจก บริษัท ป็อบ ออโต้กลาส จำกัด 55/2-3 หมู่ 3 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 038-286364 ภาคตะวันออก เมือง ชลบุรี
84 ร้านกระจก บริษัท ป็อบ ออโต้กลาส จำกัด 266/2 หมู่ 4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-221755 ภาคตะวันออก บางละมุง ชลบุรี
85 ร้านกระจก บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด 119/1-2 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-221167 / 038-221168 ภาคตะวันออก บางละมุง ชลบุรี
86 ร้านกระจก หจก.ส กระจกยนต์ 38/4-5 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150 038-233828 / 081-3447370 ภาคตะวันออก บางละมุง ชลบุรี
87 ร้านกระจก บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด 89 หมู่ 4 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 038-154538 / 038-154539 ภาคตะวันออก พานทอง ชลบุรี
88 ร้านกระจก บริษัท ป็อบ ออโต้กลาส จำกัด 125/9 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038-494301 / 038-493878 ภาคตะวันออก ศรีราชา ชลบุรี
89 ร้านกระจก บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด 15/103-4 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 038-772355 / 038-325488 ภาคตะวันออก ศรีราชา ชลบุรี
90 ร้านกระจก บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด 271/1-4 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038-345512 / 038-345513 ภาคตะวันออก ศรีราชา ชลบุรี
91 ร้านกระจก บ.เพทายไฮเปอร์ กระจกรถยนต์ 223/10-11 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 52140 037-218-668-9  ภาคตะวันออก ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
92 ร้านกระจก บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด 352/18-20 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 037-414672 / 037-414673 ภาคตะวันออก ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
93 ร้านกระจก บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด 85/33 หมู่ 1 ถ.บ้านแลง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 038-948555 ภาคตะวันออก เมือง ระยอง
94 ร้านกระจก บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด 222 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-691789 / 038-691790 ภาคตะวันออก เมือง ระยอง
95 ร้านกระจก บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด 159/13 หมู่ 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 038-010877 / 038-010878 ภาคตะวันออก ปลวกแดง ระยอง
96 ร้านกระจก บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด 73/1-3 ถ.สวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 037-421701 / 037-421702 ภาคตะวันออก เมือง สระแก้ว
99 ร้านซ่อมจักรยานยนต์ บางกอกมอเตอร์ 12 ซ.สมเด็จพระเจ้า 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กทม 10600 02-8779163   ภาคกลาง ธนบุรี กรุงเทพฯ
100 ร้านซ่อมจักรยานยนต์ บริษัท เอสเอ็น มอเตอร์ไบค์ จำกัด 17 ซอยรามคำแหง118แยก33-6-1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240 087-561-9994 / 086-335-7416 ภาคกลาง สะพานสูง กรุงเทพฯ
101 ร้านซ่อมจักรยานยนต์ แก้วฟ้ายานยนต์ 33-33/1 ซอยวัดปรก 2 เจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120 02-675-8251-53   ภาคกลาง สาทร กรุงเทพฯ
102 ร้านซ่อมจักรยานยนต์ โอ เอ็น การาจ 178 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160 083-7784888   ภาคกลาง หนองแขม กรุงเทพฯ
103 ร้านซ่อมจักรยานยนต์ อู่เอสทีมอเตอร์ไบค์เซอร์วิส 22/284 ซ.เพชรเกษม69 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160 02-807-4949   ภาคกลาง หนองแขม กรุงเทพฯ
104 ร้านซ่อมจักรยานยนต์ บริษัท เจ แอนด์ ซี มอเตอร์ไบค์2015 21/70 ม.6 ซอยชินเขต2 ถนนงามวงค์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 02-954-7188   ภาคกลาง หลักสี่ กรุงเทพฯ
105 ร้านซ่อมจักรยานยนต์ บริษัท ช.มอเตอร์ไบค์ จำกัด 672/13 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 02-691-6079  ภาคกลาง ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
106 ร้านซ่อมจักรยานยนต์ พระอินทร์ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 139/693 ม.7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 035-955-595 / 092-520-7439 ภาคกลาง บางปะอิน อยุธยา
107 ร้านซ่อมจักรยานยนต์ ศรีราชา แดร็กไบท์ 197/2 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 086-341-3342 ภาคตะวันออก บางละมุง ชลบุรี

Back to top