Slide background

ในฐานะที่เป็นผู้นำการประกันวินาศภัยในประเทศไทย บริษัทให้ความสำคัญกับนวัตกรรมใหม่ๆและสัญญาทางธุรกิจที่เหมือนๆกัน สำหรับ ลูกค้า หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัท

ผลจากการที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใหม่ๆ ความคิดและการให้อำนาจในการดำเนินงาน จะสนับสนุนให้เห็นคุณภาพการบริการอย่างชัดเจนและมีความก้าวหน้าเมื่อร่วมงานกับเอฟพีจี

สภาพแวดล้อมในที่ทำงานของเอฟพีจีเป็นไปตามหลักจริยธรรมพร้อมด้วยค่าตอบแทนการทำงานอย่างดีเยี่ยม มีการสร้างโอกาสที่ดีในการทำงานให้สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้

มีการจัดโปรแกรมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงานแต่ละคนอย่างเหมาะสม

 

การทำงานที่ เอฟพีจี

aboutFPG

คณะกรรมการของบริษัท

ความไว้วางใจเป็นหลักยึดมั่นของบริษัทให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส

การจัดโครงสร้างคณะกรรมการ ทีมผู้บริหารและหน่วยงานภายในของบริษัทเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี การจัดตั้งโครงสร้างนี้จะเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบและการวางมาตราฐานในการทำงานและเป็นการดำเนินการสร้างหลักประกันเพิ่มมากขึ้นให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทีมผู้บริหารของบริษัท

ทีมผู้บริหารของบริษัทจะดำเนินการวางกลยุทธ์ให้เป็นไปตามนโยบายการวางแผนธุรกิจและการเงินหากมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

พนักงาน

ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเอฟพีจี บริษัทจะทำการส่งเสริมการทำงานของพนักงานโดยมีการให้รางวัลพนักงานที่มีความตั้งใจ มีความคิดสร้างสรรและริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ในการทำงานให้บริษัทมีความเจริญเติบโต

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กร ถือได้ว่า เอฟพีจีเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามหลักปฎิบัติที่ดี บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สังคมมีความแตกต่างโดยให้การสนับสนุนเป็นไปตามเป้าหมายทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ บริษัทดำเนินการพัฒนา ช่วยเหลือ สนับสนุนและสร้างอนาคตที่ดีให้ทั้งบริษัทและประเทศไทย

วัฒนธรรม และ ความแตกต่าง

culture

พันธกิจวิสัยทัศน์ และ ค่านิยมหลัก

พันธกิจ

การเจริญเติบโตเกิดขึ้นได้จากการสร้างคุณค่าให้เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้าของบริษัท การจัดบริการที่ดีที่สุดให้กับหุ้นส่วนที่อุปถัมภ์บริษัทและการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัทอย่างอิสระในส่วนของ การดำเนินธุรกิจ หุ้นส่วน อุตสาหกรรมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีเยี่ยม

  • การยอมรับในฐานะผู้นำวงการประกันวินาศภัย
  • มีเสถียรภาพทางการเงิน ความทัดเทียมในด้านเทคนิควิธีการ มุ่งเน้นไปที่คุณภาพและการจัดการมุ่งไปที่ลูกค้า
  • เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือและถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กร
 

Back to top