Slide background

กว่าศตวรรษของการทำธุรกิจในเอเซียแปซิฟิก ที่เป็นการผสานกันของวัฒนธรรมของประเทศสวิสเซอร์แลนด์และมรดกทางเอเซีย

เอฟพีจี ประกันภัยยังคงรักษาพันธมิตรกับสถาบันระดับโลกที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อรวมกับความเชี่ยวชาญกับตลาดภายในประเทศ บริษัท สามารถเสนอทางเลือกอย่างชาญฉลาดให้กับธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย

จากการสนันสนุนจากกลุ่มซิลลิคควบคู่กับประสบการณ์และทีมงานมืออาชีพ ทำให้บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจประกันภัยและสามารถนำเสนอทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงภัยให้แก่ลูกค้า

การประกันภัยสำหรับกลุ่มธุรกิจ
เอฟพีจีประกันภัย เป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีการจัดทำประกันภัยให้เหมาะกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นการบริหารและลดความเสี่ยงภัยภายใต้ภาวะการแข่งขันกันทางธุรกิจ

การประกันภัยทางการเงิน
การประกันภัยทางการเงินมีทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญ ที่จะสามารถออกแบบการประกันภัยตามความต้องการของลูกค้า การประกันภัยทางการเงิน เช่น การประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร, การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ และ การประกันภัยทางอาชญากรรม เป็นต้น

การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
เอฟพีจีประกันภัย จัดประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่พนักงานของบริษัท โดยคุ้มครองตลอดเวลาทำการและนอกเวลาทำการ

การประกันภัยรายบุคคล
เอฟพีจีประกันภัย ได้ออกแบบกรมธรรม์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายเดี่ยวหรือครอบครัว โดยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

เอฟพีจีประกันภัย เป็น บริษัทที่ท่านสามารถไว้วางใจ ให้เป็นทางเลือก ในการจัดทำประกันภัยทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค

 

พันธกิจการบริการของเอฟพีจี

service-commitment

เอฟพีจีประกันภัยมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ที่สุดในเรื่องผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริการและการนำเสนอความคุ้มครองที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว

พันธกิจตั้งอยู่บนการสืบทอดมายาวนานและเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจที่ต่อเนื่องของบริษัทต่อลูกค้า และนำมาตรฐานการบริการ คุณค่า และคุณภาพระดับดีเลิศ หมายถึง ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ และก้าวหน้าทางด้านเทคนิค และบริการ การนำเสนอความคุ้มครองที่ยอดเยี่ยมที่สุด

พันธกิจบริษัทตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ ความเป็นผู้นำและความสำคัญที่แตกต่างกันเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า ความมีชื่อเสียงในวงการประกันภัยที่ยั่งยืนในฐานะประกันวินาศภัยที่มุ่งนำเสนอความคุ้มครองที่เข้าถึงลูกค้าของบริษัททั้งธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ หรือเป็นรายบุคคล

ความมั่นคงด้านการเงินและพันธกิจของเอฟพีจีที่จะเติบโตและยั่งยืนเป็นเรื่องที่โดดเด่นจากการสืบทอดมายาวนานและความเชื่อของกลุ่มบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีมายาวนาน และการเป็นหุ้นส่วน สองสิ่งนี้เชื่อมโยงกับแผนงานให้ชัดเจนต่อเนื่องและวิธีการเทคนิคที่ก้าวหน้า และโครงสร้างของฝ่ายสินไหมเป็นสิ่งที่เอฟพีจี ประกันภัยทำอยู่ขณะนี้ ทีมงาน และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้จัดหาประกันวินาศภัยที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

กลยุทธ์ และคุณค่า

strategy values f

การก้าวไปอย่างยั่งยืนในความสัมพันธ์กับลูกค้า หุ้นส่วน และพนักงานตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและเชื่อใจได้

ที่เอฟพีจี ประกันภัย บริษัทให้ความสำคัญกับความต้องการในการสร้างนวัตกรรม สร้างสรรค์ และนำพาคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้น

พันธกิจ และคุณค่าของบริษัทในฐานะผู้นำการรับประกันวินาศภัยในภูมิภาคเอเชีย เป็นรูปแบบการจัดการบริหาร และทิศทางของบริษัท เป็นการรองรับการกำหนด ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขปัญหาที่เข้ากับลักษณะธุรกิจและลูกค้าเป็นพิเศษ

ทีมงานของบริษัท การดำเนินการ วิธีการ บรรษัทภิบาล และโครงสร้างทางธุรกิจได้สะท้อน และส่งเสริมคุณค่า และมีการทบทวนและปรับปรุงอยู่เสมอให้เหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

ผลลัพธ์ที่ได้ หมายถึง เอฟพีจีประกันภัยมุ่งเน้นไปที่รูปแบบและการนำพาวัฒนธรรมองค์กร และกลยุทธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และคุณค่าครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน ที่สามารถให้คำนิยามที่แท้จริงของหลักการทางธุรกิจ ผลลัพธ์ และคุณค่า

บรรษัทภิบาล

corpgov

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของเอฟพีจีได้สร้างการตรวจสอบและถ่วงดุล และออกแบบเพื่อเป็นหลักประกันให้กับลูกค้าบริษัทและผู้ถือหุ้นเช่นกัน

ตามที่ได้มีการริเริ่มประชาคมอาเซียนเพื่อการปรับปรุงบรรษัทภิบาลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยรวม และสร้างชื่อให้อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีคุณค่า เอฟพีจีประกันภัยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งและใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการในกลุ่มอาเซียน

ข้อมูลและตัวเลข

facts-and-figures

การรวมผู้เชี่ยวชาญธุรกิจในประเทศอย่างครอบคลุมด้วยวิสัยทัศน์ระดับโลกที่นำวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องและข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

รายงานฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

พ.ศ. 2564 / 2021
รายงาน ปผว. ไตรมาสที่ 1
รายงาน ปผว. ไตรมาสที่ 2

พ.ศ. 2563 / 2020
รายงาน ปผว. ไตรมาสที่ 1
รายงาน ปผว. ไตรมาสที่ 2
รายงาน ปผว. ไตรมาสที่ 3
รายงาน ปผว. ไตรมาสที่ 4

พ.ศ. 2562 / 2019
รายงาน ปผว. ไตรมาสที่ 1
รายงาน ปผว. ไตรมาสที่ 2
รายงาน ปผว. ไตรมาสที่ 3
รายงาน ปผว. รายปี 2562

พ.ศ. 2561 / 2018
รายงานไตรมาสที่ 1 (แบบใหม่)
รายงานไตรมาสที่ 1
รายงานเดือน พฤษภาคม
รายงานเดือน มิถุนายน
รายงานไตรมาสที่ 2 (แบบใหม่)
รายงานเดือน กรกฎาคม
รายงานเดือน สิงหาคม
รายงานเดือน กันยายน
รายงานไตรมาสที่ 3 (แบบใหม่)
รายงานไตรมาสที่ 4 (แบบใหม่)
รายงาน ปผว. รายปี 2561

พ.ศ. 2560 / 2017
รายงานไตรมาสที่ 1
รายงานไตรมาสที่ 2
รายงานไตรมาสที่ 3
รายงานไตรมาสที่ 4 (แบบเดิม)
แบบรายงานเปิดเผยข้อมูล ปี 2560 (แบบใหม่)

พ.ศ. 2559 / 2016
รายงานไตรมาสที่ 1
รายงานไตรมาสที่ 2
รายงานไตรมาสที่ 3
รายงานไตรมาสที่ 4

พ.ศ. 2558 / 2015
รายงานไตรมาสที่ 1
รายงานไตรมาสที่ 2
รายงานไตรมาสที่ 3
รายงานไตรมาสที่ 4

พ.ศ. 2557 / 2014
รายงานไตรมาสที่ 1
รายงานไตรมาสที่ 2
รายงานไตรมาสที่ 3
รายงานไตรมาสที่ 4

พ.ศ. 2556 / 2013
รายงานไตรมาสที่ 1
รายงานไตรมาสที่ 2
รายงานไตรมาสที่ 3
รายงานไตรมาสที่ 4

พ.ศ. 2555 / 2012
รายงานไตรมาสที่ 3
รายงานไตรมาสที่ 4

พ.ศ. 2554 / 2011
รายงานประจำปี

คณะผู้บริหารองค์กร

directors-and-management

ความไว้วางใจ ความโปร่งใส และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร

ความรับผิดชอบต่อสังคม

csr

คำมั่นสัญญา และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การดำเนินการของกลุ่ม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ เอฟพีจี มุ่งเน้นไปที่ความพยายามอย่างต่อเนื่อง และนำผลิตภัณฑ์รวมถึงการนำเสนอความคุ้มครองที่เหมาะสมที่สะท้อนความต้องการด้านธุรกิจ สังคม และความรู้สึกของลูกค้าและ ธุรกิจที่บริษัทให้บริการ

ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมโลก พันธกิจของบริษัทนำคุณค่าที่ร่วมกันและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในภาพรวม การตรวจสอบผลกระทบเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอ บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และการเคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทแสดงให้เห็นในรูปแบบส่งเสริมชุมชน คุณค่าทั้งหมดและจริยธรรมในการทำงาน และการสนับสนุนจากพนักงาน การเรียนรู้ และการมีชีวิตที่ดี เป็นการขยายอย่างกว้างขวางในการค้นคว้า การพัฒนา การตลาด และการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมกับลูกค้าในตอนต้น

การสรรสร้างและการรักษาหุ้นส่วนภายในประเทศ ระดับภูมิภาค และโลก เน้นส่งเสริมจุดเด่นของเราในการสร้างความยั่งยืนสำหรับชุมชนในพี้นที่ ที่บริษัทดำเนินการ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทและวิธีแก้ปัญหาได้นำคุณค่าการทำงานร่วมกันสำหรับธุรกิจ และชุมชนในภาพรวม

Back to top